ACI marina Rovinj

ACI marina Rovinj

Rješenje prostora doprinosi ovom dijelu grada svojim konceptom novih funkcija koje se uklapaju u prostorne odnose jer se stepenasto spuštaju do mora. Njihova prostorna izloženost je smanjena i korištenjem krovnih vrtova koji u razini šetnice maskiraju njihovu pojavnost (koja je jasno naglašena vizurama iz same marine). Time je prostor maksimalno uklopljen u krajobraz, pa je stoga i karakter krajobraza naglašeno mimikriziran unošenjem mediteranskih biljnih vrsta.
Zona u razini morske obale je određena površinama za šetnju i boravak korisnika prostora, pa se tako na njoj u posebnim strukturama nalaze stablašice koje imaju važnu ulogu u stvaranju hlada, ali i u unošenju novih planova u prostorne vizure. Spomenute strukture nose i biljni podrast u obliku nižeg grmlja kako bi se prostorne vizure što više omekšale.
Druga zona (šetnica) se nalazi na većoj nadmorskoj visini, a sa prvom zonom je povezana stepenicama i rampama. Kako se dio zelenih površina ove zone nalazi iznad garaže, one predstavljaju prostor krovnog vrta.
Oblikovna kompozicija je karakterizirana poligonalnim formama koje se onda nadopunjaju i istim fomalnim obilježjima unutar zelenih površina. Kompoziciji se stoga prilagođavaju i elementi na samome trgu – bazeni sa zelenim elementima.
Zelene površine su građene od autohotnog mediteranskog bilja. Oblikovanje otvorenog prostora proizlazi iz valorizacije postojećih kvaliteta na terenu, pa se tako visoka vegetacija borove šume i drvoreda pinija uvažavaju kao prostorni element koji je bio inspiracija za rješenje. Stoga se nove drvenaste vrste nadovezuju na postojeću visoku vegetaciju. Time se povećava ekološka vrijednost prostora, te se osiguravaju ekološke veze s okolnim zelenim površinama. Istovremeno se visoka vegetacija smješta kao dinamična kulisa ispred građevine koja ublažava prostorne rubove koji će nastati izgradnjom novih objekata. U ovoj funkciji značajnu ulogu imaju biljke na krovnom vrtu i u ostalim boravišnim zonama.

NARUČITELJ:

ACI d.d.

VRSTA PROJEKTA:

glavni projekt

GODINA:

2018.

AUTOR ARHITEKTURE:

3lhd

KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA:

Ines Hrdalo, krajobrazna arhitekura
Kaja Šprljan Bušić,
krajobrazna arhitektura

LOKACIJA:

Rovinj, Hrvatska

DSC02447